An Luingeas Dorcha air Fàire

aldafbeagNobhail Shreathach Ùr a Leanas Air Cuan Dubh Drilseach

’S e An Luingeas Dorcha air Fàire sgeulachd Shàil, Rìosa agus A-Hiom an dèidh Air Cuan Dubh Drilseach. Na ruith, tachraidh iad ri caractaran craicte, ùra, siubhlaidh iad gu planaidean àraid loma làn choigreach allmhara, agus leanaidh iad orra a’ strì an aghaidh chumhachdan dorcha an reul-chrios. A Lir!

Thèid an nobhail fhoillseachadh ann an sreath, le caibideil ùr a’ nochdadh anns gach eagran dhen iris, STEALL.

Seo na caibideilean a tha an clò a-nis:

STEALL I: Sia Òirleach bhon Ghrèin

Post ceangailte: Plasma

STEALL II: Innis Sgairpe

STEALL III: Chan Innis na Mairbh Sgeòil

Post ceangailte: Mearan is Dàsachd

STEALL IV: Am Beachlannair

Post ceangailte: Briathrachas Bheachan

Post ceangailte: Beachlann Shrutha

STEALL V: Bha A Sùil ri Lear (ri teachd)

STEALL VI: Baile Thàirnein (ri teachd)

Post ceangailte: Duineasor