An Luingeas Dorcha air Fàire

cover_luingeas

Tha e a’ toirt gàirdeachas mòr dhomh innse gum bi an nobhail ùr agam a’ tighinn a-mach ann an sreath am broinn na irise ùire, STEALLAn Luingeas Dorcha air Fàire as ainm dhi, agus ’s ann innte a bhios sinn a’ leantainn Sàl, Rìosa, A-Hiom agus ghrunnan charactaran ùra anns na dàna-chuairtean aca an dèidh Air Cuan Dubh Drilseach. Thig caibideil ùr a-mach anns gach eagran dhen iris, a’ tòiseachadh leis a’ chiad chaibideil ann an STEALL 01:  “Sia Òirlich bhon Ghrèin.”

Tha an nobhail ùr seo air a bhith anns a’ bheairt fad greis mhòr, agus bha mi gu spreidheadh le iorpais, ag iarraidh an naidheachd a sgaoileadh. Tha mi air mo dhòigh ghlan a-nis gum b’ urrainn dhomh bruidhinn uimpe. Cha chan mi cus an seo mun sgeulachd fhèin ge-tà, ach gun nochd mòran dhe na prìomh charactaran bho ACDD innte.

Cuideachd, tha mi ag iarraidh a ràdh gu bheil mi uabhasach taingeil gun do dh’aontaich CLÀR gun nochdadh an nobhail ann an sreath ann an STEALL. ’S e leasachadh air leth cudromach a th’ ann an STEALL agus ’s e urram a th’ ann a bhith a’ gabhail pàirt ann.

Bidh STEALL 01 ga cur air bhog ann an Glaschu air an Diardaoin seo tighinn agus bidh mi fhìn ann, a’ leughadh bhon chiad chaibideil. Ma bhios sibh geàrr air Glaschu air Diardaoin, gun tig sibh ann!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | 1 bheachd

A’ còmhradh ri Matthew Fitt an Dùn Dè

Bha cothrom agam tachairt ri Matthew Fitt aig Fèis Litreachais Dhùn Dè an-dè. Bha deagh chòmhradh againn air an àrd-ùrlair, le Pàdraig MacAoigh sa chathair. Chaidh an ùine seachad cho luath! Is duilich nach robh barrachd tìde againn do cheistean. Meal-a-naidheachd a Phàdraig cuideachd, a tha air a’ gheàrr-liosta aig Duais Chomann Crann na h-Alba airson an leabhair bhàrdachd aige, Gu Leòr/Galore. Math a rinn thu!

dunde
Fòto le Literary Dundee.

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Air ais ann am BÁC

bacBha e aibhseach math a bhith air ais ann am Baile Átha Cliath seachdain sa chaidh. Dihaoine, bha cothrom agam bruidhinn ri Alan Titley mu ACDD, aig tachartas aig Coláiste na Tríonóid. Tha e coltach gu bheil sinn a’ bruidhinn ri seòmar falamh, ach ann an da-rìribh, bha 20–30 daoine an làthair, agus bha deagh chòmhradh againn. Tha Alan uabhasach fiosrachail agus èibhinn. Ghabh sinn tòrr spòrs.

Tha mi air an trèana gu Dùn Dè an-dràsta, agus bidh mi a’ bruidhinn a-màireach aig 11m. Ma tha sibh faisg, gun tig sibh ann!

Dealbh le Rob Dunbar.

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL ann an Glaschu

27_damhair_glaschu_jpg-beag
Innsibh dha ur caraidean! Bidh a’ chiad bhogadh aig an iris litreachais ùir, STEALL, ga chumail aig Siempre Bicycle Cafe, Partaig (ri taobh Fo-thalamh Kelvinhall), Glaschu, aig 7.00f air Diardaoin, 27 an Dàmhair. Bidh mi fhìn, Seonag Monk, Robbie Anndra, Padraig MacAoidh, agus Maureen NicLeoid a’ bruidhinn. Bidh ceòl agus pailteas bìdh ann cuideachd. Bidh e uabhasach spòrsail agus tha mi an dòchas ur faicinn ann … ach mur urrainn dhuibh tighinn gu Glaschu air an 27mh, cùmaibh sùil air a’ bhlog seo. Bidh bogaidhean eile ann an Dùn Èideann agus Inbhir Nis goirid an dèidh an fhir ann an Glaschu.

Air a phostadh ann an naidheachd | 1 bheachd

Steall!

steall1Tha naidheachd air leth agam an-diugh: thèid iris litreachail ùr a chur air bhog aig deireadh na mìosa, iris litreachail Ghàidhlig, agus bidh rosg bhuamsa na broinn! Chan urrainn dhomh cus a ràdh aig an ìre seo, ach thig barrachd naidheachd a-mach an ceann greis. Chì sibh gu bheil làrach-lìn ùr aig CLÀR ― www.clar.online ― agus air an làraich, chì sibh gu bheil beagan fiosrachaidh am follais mun iris. Bidh am bogadh ga chumail aig Siempre Bicycle Cafe, Partaig (ri taobh Fo-thalamh Kelvinhall), Glaschu, 7.00f air Diardaoin, 27 an Dàmhair, agus uaireigin ron sin, cuirear clàr-innse na h-irise suas air an làraich ùir. ’S ann an uair sin as urrainn dhomh barrachd innte mun sgrìobhadh agam fhìn innte. Cumaibh sùil air an làraich seo ― tha e a’ dol a bhith uabhasach math!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | 5 beachd(an)

The Celtic Sociolinguistics Symposium

celticsociolinguisticsÈireannachaibh! Bidh mi ann am Baile Átha Cliath an ath sheachdain, agus mar phàirt dhen cho-labhairt, The Celtic Sociolinguistics Symposium, bidh mi fhìn agus Alan Titley a’ bruidhinn mu sgrìobhadh agus foillseachadh ficsein anns a’ Ghàidhlig. ’S e tachartas gu math mì-fhoirmeil a bhios ann, air a chumail aig sia feasgar anns a’ Hoey Ideas Space anns an Trinity Long Room Hub, aig Coláiste na Tríonóide, Dihaoine, an 14mh latha dhen Dàmhair. Bha cothrom agam tachairt ri Alan Titley roimhe ann an Dùn Èideann greis air ais, agus ’s e duine uabhasach inntinneach a th’ ann: ùghdar agus sgoilear, agus tha mi a’ dèanamh fiughair mhòr ri bruidhinn ris. Bidh an tachartas againne fosgailte dhan phoball agus thèid a chumail ann an cothlamadh de Ghàidhlig na h-Èireann, Gàidhlig na h-Alba agus Beurla Seattle.  Ma bhios sibh ann am BÁC an ath sheachdain, bhiodh e sgoinneil ur faicinn ann!

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Fèis Litreachais Dhùn Dè

dundee
Tha mi toilichte innse gum bi mi a’ nochdadh aig Fèis Litreachais Dhùn Dè am bliadhna, air an Dihaoine, 21 an Dàmhair, aig 11m ann an Talla a’ Bhanna, Oilthigh Dhùn Dè. Bidh mi air an àrd-urlar còmhla ri Matthew Fitt, fear a sgrìobh nobhail fhicsean-saidheans ann an Scots, But n Ben A-Go-Go. Tha mi a’ dèanamh fiughair ri tachairt ri Matthew, agus ma tha sibh faisg air Dùn Dè, bhiodh e math ur faicinn ann!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | 1 bheachd