Na Balaich Bhiastail

An toiseach, cha robh mi cho dèidheil air na trailearan do Rogue One. Nuair a thàinig an trailear do The Force Awakens a-mach, choimhead mi iomadh uair e, agus bha mi air bhioran, ach cha robh an aon ireapais orm mun ath film gus am faca mi an t-ath-mheasgachadh seo, Star Wars is Sabotage le na Beastie Boys. Fada nas fheàrr. Tha mi air bhioran a-nis!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans | 1 bheachd

Akira 2016


Is gasta leam a’ bhideo seo. Tha i àlainn. Còmhla ri Blade Runner, bha Akira teis-meadhanach ann an stèidheachadh coltas lèirsinneach a’ genre ùr, saibeir-punc, anns na h-ochdadan. An seo, tha dithis air cuid dhe na seallaidhean as ainmeile anns a’ film a chruthachadh a-rithist, a’ cleachdadh teicneòlas diditeach, agus nach i a tha brèagha. Tha am fòcas anns a’ bhideo gu h-àrd air a’ mhotorothair aig Shōtarō Kaneda. Craicte math — tha mi ag iarraidh fear, no co-dhiù, an t-seacaid aig Kanada. Capsules abù!

via io9.com

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans | 4 beachd(an)

Sluagh-thùsadh bhriathran

treasureislandAn-uiridh, sgrìobh mi post mun bhun-bheachd, adventure, mun àite aig adventure anns an nobhail nuaidh, agus mun trioblaid a th’ againn sa Ghàidhlig nach eil briathar grinn coiteanta againn a tha da-rìribh a’ riochdachadh a’ bhun-bheachd chudromaich sin gu ceart. An dèidh a’ phuist, bha snàithlean-beachd glè inntinneach agus fada againn, le iomadh duine a’ tighinn a-steach le rannsachadh agus le molaidhean air briathran: an deasbad a b’ fheàrr a bh’ againn air a’ bhlog seo gu ruige seo, saoilidh mi. Uil, aig an deireadh-sheachdain, chuir an laoch, Steaphan MacRisnidh, beachd eile leis an t-snàithlean, is e a’ dèanamh geàrr-chunntas air na molaidhean uile gu ruige seo, agus cuideachd, a’ cur mholaidhean eile ris an liosta bho rannsachadh ann an grunnan  fhaclairean eadar-dhealaichte. Abair obair! Tha e sgoinneil agus air eagal ’s gum biodh e feumail, tha mi ga ghluasad suas an seo.

Tha mi fhìn fhathast taobhach ri “dàna-chuairt” ach tha mi cuideachd gu math titheach air baidsireachd: n. f – adventuring, cruising, sea-faring life! Har, har!!

Le Steaphan:

Geàrr-iomradh air na molaidhean agaibh airson “adventure” agus faclan a bhuineas ris:

Adventure

1. eachtradh 2. eachtra, eachtrannan (iolra) 3. eachtrannachd 4. dàn-eachtra 5. amhartan

1. guais-bheart 2. guaiseart 3. dàna-thuras 4 dànaras 5. dànachd 6. dàna-chuairt

1. (dàn-)euchd(an) 2 driod-fhortan 3 tachartas 4 eachdraidh 5 meantraigeadh 6 sgiorradh 7 sgeulachdan

Adventurous

1. eachtrannach 2. dàna 3. deuchainneach 4 guaiseartach 5 dànarasach 6 dànachdail

Adventurer

1. neach-dùraigidh 2 eachtrannaiche 3. dànarasaiche 4. dànaiche 5. guaiseartaiche

Agus agamsa, uile a rèir co-theagsa:

Adventure
dàna-sgeulachd; dàna-thachartas (Pàirc dhàna-thachartais – theme/adventure park); dàn-ghnìomhan (adventure planet – planaid dàn-ghnìomhan – seo aig eadar-theangaiche Leòdhasach);

Adventurer

neach-dàna (eadar-theangaiche Gàidhlig)

À facairean eile:

Adventure
baidsireachd n. f – adventuring, cruising, sea-faring life (pronouncing dictionary); guasachd – a perilous adventure (Armstrong); im-thus – progress, adventure (armstrong); teagmhais (armstrong)

Adventurous
baoghalach (dwelly); tionnsgalach, tionnsgantach, tionnsgnach (armstrong); teagmhaiseach (armstrong)

adventurousness
tionnsgnachd (armstrong),
Adventurer
baidsire – a voyager, an adventurer (pronouncing dictionary); baoghlair; teagmhasair (armstrong);

Adventures: (Wentworth, Faclair Gàidhlig Ros an Iar) thachair mòran ris – he had lots of adventures

Ruigidh each mall muileann…

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | 1 bheachd

Ruigidh Sinn Mars … as Gaeilge!

NASA_mars
Uau! Coimheadaibh air na pòstairean snasail seo bho NASA (le taic bho NÓS), as Gaeilge. Nach iad a tha àlainn.

Via Greg, Taing!

Air a phostadh ann an fànas | 1 bheachd

Saorsa agus litreachas ùr na Gàidhlig

Tha Mark Ó Fionnáin air alt smaoineachail fhoillseachadh a tha a-mach air ACDD, agus na chois, rinn e meòrachadh air an t-saorsa a bheir litreachas nuadh dhan Ghàidhlig. ’S e an tràchdas aig Ó Fionnáin gun leudaich litreachas ùr a’ Ghàidhlig gu raointean ùra, ga h-uidheamachadh gus an saoghal nuadh a riochdachadh, agus ga saoradh bho eisimeil na Beurla anns an t-seagh sin. Tha mi a’ dol leis gu bheil litreachas nuadh garbh cudromach do chor na Gàidhlig agus thug an t-alt aige orm smaoineachadh air an alt aig Moshe Nahir agus esan am beachd gun robh ath-bheothachadh litreachas na h-Eabhra anns an naodhamh linn deug air leth cudromach do shoirbheas ath-bheothachadh na h-Eabhra fhèin anns an fhicheadamh linn, ag uidheamachadh a’ chànain arsaidh airson cleachdadh anns an latha an-diugh. Chòrd e rium gu mòr nuair a bha mi a’ sgrìobhadh ACDD feuchainn ri saoghal eadar-reultach a riochdachadh anns a’ Ghàidhlig, a’ cluich leis a’ chànain agus a’ feuchainn ri Gàidhlig iomchaidh a lorg do shuidheachadh na nobhail. Tha mi cinnteach gun lorg ùghdaran eile an aon tlachd nuair a bhios iadsan a’ sgrìobhadh sa Ghàidhlig, agus saoilidh mi gur ann tro chluich chruthachail dha leithid a nì sinn a’ Ghàidhlig beò mar chànan labhairte bho linn gu linn.

Nahir, Moshe (1998) “Micro Language Planning and the Revival of Hebrew: A Schematic Framework.Language in Society, 27(3), 335–357.

Ó Fionnáin, Mark (2016) “Freedom, real and unreal, in Air Cuan Dubh Drilseach.” Ann an Aniela Korzeniowska agus Izabela Szymańska (deas.) Scottish Culture: Dialogue and Self-Expression. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper. 277–286.

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans, Ficsean-saidheans | Sgrìobh beachd

#FÈISLITALBA

Ma chaill sibh an còmhradh eadar Meg is mi fhìn, seo e air youtube. Saoilidh mi gun deach e uabhasach math. Chì sibh na ceitean aig Google Hangout. Ar taing do #fèislitalba, do Laura a chuir air dòigh e, agus do Chatherine a chùm an còmhradh a’ dol le ceistean.

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans | Sgrìobh beachd

#SCOTLITFEST

feislitalba-header

Tha mi gu math toilichte innse gum bi mi fhìn is Meg Bateman a’ nochdadh aig tachartas ùr-nodha, Googlehangout aig #SCOTLITFEST. Cha do rinn mi a leithid a-riamh agus tha mi a’ dèanamh fiughair ri faicinn mar a bhios e ag obair. Bidh e coltach ri seisean aig fèis-leabhair, ach an àite a bhith a’ nochdadh nar feòl mar gum biodh, bidh Meg is mi fhìn a’ nochdadh air craoladh beò air Google+ agus air Youtube. Ma tha sibh ag iarraidh an seisean a choimhead beò, leanaibh na ceanglaichean gu h-ìosal, no, an dèidh an Googlehangout, nochdaidh bhideo air Youtube a dh’fhaodadh sibh coimhead uair sam bith. Bidh an craoladh beò a’ tòiseachadh Didòmhnaich an 26mh dhen Òg-mhios aig meadhan latha BST (GMT+1). Gun cuir sibh ceistean cruaidh oirnn!

An hangout air:   Google+   no   Youtube

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | 3 beachd(an)