Am Billeanamh Cù (td. 184)

gearr-gramar na gaidhligDè rinn sibhse thar saor-làithean a’ Mhòid? Innsidh mi dhuibh na rinn mise: leugh mi 300 duilleag dhen leabhar ghràmair ùr aig Richard Cox, Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig, agus chan eil mi deiseil fhathast. Abair leabhar! Tha feum mòr againn air ge-tà, agus tha mi an dòchas gum bi fèill mhòr air cuideachd, oir rinn Richard saothair na sgrìobhadh a tha doirbh a chreidsinn. Tha iomadh gràmar againn nan cuimse air cloinn-sgoileadh no air luchd-ionnsachaidh, ach b’ e seo a’ chiad ghràmar Gàidhlig iomlan a chaidh fhoillseachadh bhon a chuir George Calder an gràmar aigesan an clò ann an 1923. Mur eil sibh eòlach air an stoidhle aig Richard, tha e a’ toirt beagan ùine fàs cleachdte rithe. ’S e stoidhle theann a th’ ann, làn ghiorrachaidhean agus briathrachais theicnigich, ach tha Sanas Bhriathar coimhleanta aig toiseach an leabhar gur cuideachadh, agus tha an gràmar air fad ann an riochd chnàmhan a nì e uabhasach furasta fiosrachadh sònraichte a lorg. Chan eil beud air, agus saoileam gun cuir mi ri taobh an fhaclair aig Colin Mark e agus gun dèan mi rùrach ann a h-uile latha. B’ e an aon trioblaid a bhiodh an sin ’s gum feumainn fear eile a cheannach. Bidh mi ag iarraidh fear san oifis cho math ri fear aig an taigh, agus cha bu mhath leam a ghiùlan air ais agus air adhart nam phoca a h-uile madainn is feasgar; aig 450 duilleag, tha e cho tomadach ri tarbh!

Richard A. V. Cox (2017) Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig. Ceann Drochaid: Clann Tuirc.

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | 4 beachd(an)

Briathrachas bheachan

640px-Bee-apis

Mar a sgrìobh mi roimhe, b’ àbhaist dhomh beachan a chumail nuair a bha mi òg, agus tha ùidh mhòr agam annta fhathast, ged nach eil àite agam dhaibh an-dràsta far a bheil mi a’ fuireach. Tha mi air a bhith a’ sgrìobhadh mu bheachan o chionn ghoirid cuideachd, agus a’ rannsachadh briathrachas — cuid sean, cuid ùr — ceangailte riutha. Seo na th’ agam mar-thà:

beachair — colanaidh bheachan nàdarra.

beachlann — bocsaichean anns an cumar beachan.

beachlannach — àite far an cumar beachan; apiary.

beachlannair — cuideigin a chumas beachan.

bocsa-àil — bocsa ann am beachlann anns an àraich na beachan an ath ghinealach aca.

bocsa-meala — bocsa ann am beachlann anns an taisg na beachan a’ mhil aca.

colanaidh — teaghlach de bheachan, le banrigh, obraichean, agus lunndairean na lùib.

lunndair — beach fireann; drone.

sgaoth — colanaidh bheachdan a’ dèanamh imrich.

sgeap — beachlann thraidiseanta; skep.

Dè ur barail?

Dealbh CC 4.0 Maciej A. Czyzewski.

 

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | 2 beachd(an)

Robot reòiteige!

Air a phostadh ann an saibeirneatachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL 2.2 — Toradh

Seo an clàr-gnothaich dhan latha, Didòmhnaich, aig an fhèis bhìdh agus litrachais, Toradh. Ma bhios sibh ann an Uibhist, thig gar faicinn aig 5f!

Toradh

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

iTunes

ubhal
Ma tha inneal Apple agaibh, agus nam b’ fheàrr leibh na leabhraichean-d a cheannach bho iTunes, tha mi toilichte a ràdh gu bheil ACDD ri fhaodainn anns a’ bhùth aca a-nis!

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL 2.2 — Uibhist

steall2.2Tha mi toilichte innse gum bi mi fhìn agus Iain Fionnlaigh MacLeòid a’ leughadh aig tachartas bogaidh STEALL 02; an turas seo, am bogadh ann an Uibhist. Is fìor thoil leam am beachd aig foillsichear na h-irise, CLÀR, gun cùm iad tachartasan bogaidh ann an iomadh diofar sgìre, agus ’s e urram a th’ ann dhomhsa a bhith an sàs anns a’ bhogadh ann an Tìr a’ Mhurain. Bidh am bogadh na phàirt dhen fhèis litreachais agus bìdh ann an Uibhist, Toradh, agus thèid a chumail air Didòmhnaich, an 27mh dhen Lùnasdal aig 5f ann an Talla Chidhe ann an Loch Baghasdail. Chì mi an sin sibh!

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Iar-apocaileaps a-nis

Tha a’ bhideo seo craicte. ’S e sgioba bhalach a th’ ann a snaig a-steach gu bunait-airm ann an Casachstàn los coimhead air dà sheann spàl-fànais Soibheatach, agus nuair a ràinig iad, lorg iad sealladh mar fhicsean-saidheans iar-apocaileapach, rudeigin coltach ri tobhta siobhaltais choimhich nach mairinn. Is iongantach nach deach an cur an grèim agus dhan phrìosan fad iomadh bliadhna, no nach deach am marbhadh. Chuala iad losgadh ghunaichean, chunnaic iad freiceadain, bha aca ri an cumail fhèin am falach iomadh uair, ach fhathast, thàinig iad às beò, le bhideo nan cois. Sgoinneil!

Via io9.com.

Air a phostadh ann an fànas | 1 bheachd