NÓS air STEALL

Sgrìobhadh deagh lèirmheas air STEALL le Eoin P. Ó Murchú anns an iris Èireannaich, NÓS, agus e a-mach, am measg nithean eile, air an nobhail ùir sreathaich agamsa:

Ceann de na rudaí is mó a raibh dúil agam féin ann ná an dara leabhar sa tsraith ‘Air Cuan Dubh Drilseach’ (ACDD).

Tá Tim Armstrong, a scríobh an chéad úrscéal ficsean eolaíochta i nGaeilge na hAlban, anois ag foilsiú ‘An Luingeas Dorcha air Fàire’ ina shraith ar STEALL.

Is féidir scéal sgoinneil A-Hiom, Sàl agus Rìosa a leanúint i STEALL.

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | 1 bheachd

Azuma Kikari

Suidhichte àiteigin eadar iongantach agus tiamhaidh, tha Gatebox, seòrsa ‘bean-taighe mhas-fhìor’ agus neach-taice pearsanta ann an riochd caractar Anime hologràmach a tha air a chuimseachadh air fir òga Sheapanach nach eil pòsta. Is coltach gu bheil e a’ sìor fhàs nas cumanta gum mair inbhich òga ann an Seapan singilte, gun chèile no leannan, agus mar thoradh, gu bheil fèill air a leithid neach-taice phearsanta, coltach ri Siri no Echo, ach cuideachd air a phrògramadh a bhith a’ dèanamh fearas-cuideachd do dhaoine a tha nan aonar aig an taigh. Chan eil Gatebox idir saor — £2056 airson ro-òrdugh — agus tha e smaoineachail gu bheil daoine a-mach an sin a tha deònach a leithid a chosg air caraid mas-fhìor. Saoil, leis an leasachadh luath a tha a’ dol air adhart ann an robotachd an-dràsta, dè cho fad ’s a bhios e gus am bi caraidean Anime coltach ri Gatebox air a’ mhargaid, ach robotach agus cruthach seach hologràmach agus mas-fhìor?

anime

Via Boingboing.

Air a phostadh ann an saibeirneatachd | 1 bheachd

3, 2, 1 … farpais!

farpais
Tha STEALL a’ cumail farpais anns a’ chiad eagran dhen iris ùir aca, agus an duais: fo-sgrìobhadh fad-bheatha! ’S e sin duais luach £120.  Agus tha e ro shoirbh. Chan fheumar ach còig cheistean a fhreagairt mu litreachas ùr na Gàidhlig ro 31/01/2017. Gheibh sibh na ceistean uile anns an iris fhèin, agus tha barrachd fiosrachaidh mun fharpais air an làrach-lìn aca, steall.online.

dealbh cc3.0 Amandajm
Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL 1.3

Cha d’fhuair mi fhìn cothrom a dhol dhan bhogadh mu dheireadh aig STEALL 1, am fear ann an Dùn Èideann. Is coltach gun robh e air leth soirbheachail. Chaidh earrann dheth a chlàradh, Niall O’Gallagher a’ bruidhinn ri Wilson McLeod, agus chithear a’ bhideo gu h-ìosal:

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Fèis Litreachais aig Oilthigh Ghlaschu

timglaschuBha fior dheagh thuras agam an-dè a’ bruidhinn aig an fhèis bhig litreachais a chaidh a chumail aig Oilthigh Ghlaschu. B’ e tachartas litreachais car eadar-dhealaichte a bh’ ann dhomh, anns an t-seagh ’s nach robh mi a’ bruidhinn cus mun fhicsean agam fhìn, ach na àite, a’ bruidhinn ri buidheann de luchd-ionnsachaidh air leughadh agus sgrìobhadh mar dhòigh ionnsachaidh, agus cuideachd, rud beag mu na beachdan agam mun nobhail Ghàidhlig mar iomairt. Bha mi a’ cur argamaid reusanta dàna air adhart, nach miste luchd-ionnsachaidh amas gu h-àrd agus smaoineachadh air sgrìobhadh nobhail anns a’ Ghàidhlig mar cheann-ùidhe, mar dhòigh dhaibh a bhith a’ gabhail sealbh pearsanta air a’ chànan ùr aca, agus mar dhòigh a bhith a’ ruigsinn àrd-fhileantas. Tha mi an dòchas nach do mheas iad gun robh mi as mo rian, ach ma mheas, bha iad tuilleadh is modhail a ràdh. Chaidh a’ bhùth-obrach a chumail ann an togalach na Gàidhlig aig an oilthigh, ann an seòmar beag seasgair, le langasaid agus cathraichean cofhurtail dhuinn. Bha e uile gu lèir taitneach agus tha mi gu mòr an comain Shelagh Chaimbeul agus Abigail Lightbody a chur an tachartas air dòigh.

Air a phostadh ann an naidheachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL 1.2.2

Tha an sianail Youtube Gurnnurn air bhideo a chur suas dhiom a’ bruidhinn aig an dàrna bogadh aig STEALL ann an Inbhir Nis, ann an conaltradh ri Iain MacIllechiar còir agus a-mach air sgrìobhadh sreathach mar phòsadh eadar sgrìobhadh nobhail agus sgrìobhadh sgeulachdan goirid fa leth. Thug Iain iomradh air an fhicsean shreathach aig Charles Dickens mar eisipleir tràth dhen nos fhoillseachaidh seo, ach cuideachd, mar eisipleir tràth eile, dh’fhaodadh iomradh a thoirt air  Iain Mac Cormaic agus a’ chiad nobhail Ghàidhlig, Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach, a thàinig a-mach an clò ann an sreath anns a’ People’s Journal ann an 1910, mus tàinig i a-mach mar leabhar ann an 1912.

Kidd, S.M. (2006) The forgotten first: John MacCormick’s ‘Dùn-Àluinn’. Scottish Gaelic Studies, 22, tdd. 197–219.

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Bogadh STEALL 1.2

meg_bBha oidhche bogaidh eile gu math soirbheachail aig STEALL ann an Inbhir Nis. Fhuair mi lioft le Meg Bateman às an Eilean Sgitheanach an dèidh obair, agus fhuair sin ann dìreach ann an àm. Leugh Maoilios Caimbeul agus Meg, agus sheinn Aonghas Mac a’ Phì a’ phìob, uile fo stiùireadh Iain MacIllechiar a bha anns a’ chathair. Cha robh mi fhìn an dùil leughadh, ach chaidh iarraidh orm ann an ruith a’ ghnothaich, agus tha mi an dòchas nach do rinn mi masladh às. Bha an sgeulachd aig Maoilios uabhasach inntinneach, ga sgrìobhadh ann an sruth-inntinn, agus ged a leugh mi an sgeulachd aig Meg mar thà, bha e fiù ’s na b’ fheàrr èisteachd rithe beò. Tha rudeigin cho taitneach mun dòigh leughaidh aig Meg.
inbhirnis_trangBha an café loma làn iomairtichean Gàidhlig Inbhir Nis, sean is òg, agus dìreach coltach ri Glaschu, bha faireachdainn dàimheil air an tachartas air fad. Chuir mi fhìn, Meg, John is Lisa Storey, agus Iain Wentworth crìoch air an oidhche aig an taigh-seinnse ùr aig Black Isle Brewery. ’S e taigh-seinnse glan, mòr, fosgailte, le mòran dighe annasach gun alcol. Ghabh mi fhìn rudeigin sùbh-craoibh, builgeanach a bha ùrachail agus an dearbh rud a bha a dhìth. Agus an rud a b’ fheàrr mun àite: bha àmhainn phiotsa aca. Bha e ro anmoch agus mar sin, cha d’fhuair mi cothrom am piotsa aca fheuchainn; feumaidh mi dol air ais!
inbhirnis_trang_2 Dh’iomain mi fhìn an càr dhachaigh, agus ged a bha na daimh a’ feuchainn ri mo chur tuathail, a’ leum nar rathad aig a’ mhionaid mu dheireadh agus iad cho tiugh ri ìm mu thaigh-òsta Chluanaidh, fhuair sinn dhachaigh slàn, sàbhailte. Abair gun robh mi claoidhte aig obair an ath latha, ach b’ fhiach e.


Cuimhnichibh gum bi am bogadh mu dheireadh aig STEALL 1 ann an Dùn Èideann air Dihaoine, an 18mh dhen t-Samhain, aig 50 Cearnag Sheòrais, Oilthigh Dhùn Èideann, aig 8f. Cha dearg mi fhìn air tighinn ann, ach air fianais nan tachartasan ann an Glaschu agus Inbhir Nis, tha e a’ dol a bhith math!

Deabhan le @BBCIainMac@LiamAlastair, agus @alisonlang. Bhideoan le Gurnnurn. Mìle taing!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd