Clàr-gnothaich Aye Write

ayewriteprogram
Dol a bhith math!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Chan Innis na Mairbh Sgeòil

Tha STEALL III a-mach a-nis, agus na broinn, caibideal III de An Luingeas Dorcha air Fàire, “Chan Innis na Mairbh Sgeòil”! Ù hù!!

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Gàidheal-Con 2018!

Ayewrite2018
Air an 23mh latha dhen Mhàrt, bidh mi fhìn, Daibhidh Eyre is Iain Fionnlagh MacLeòid a’ bruidhinn aig an fhèis-leabhair, Aye Write, ann an Glaschu mu fhicsean-saidheans ùr anns a’ Ghàidhlig. Gheibhear tiocaidean aig làrach-lìn Aye Write. Bidh eadar-theangachadh beò ga thabhann cuideachd, ’s mar sin, thigibh le ur caraidean uile!
caleideascop_cover_1The-Voyager

Air a phostadh ann an Ficsean-saidheans, naidheachd | Sgrìobh beachd

Bith-spòltadh 2

MolecularBioKit2

Uao, seall seo! Tha na h-innealan sin gam thoirt air ais beagan bhliadhnachan. Seo gu h-àrd na gheibh tu leis an Genetic Engineering Home Lab Kit bhon chompanaidh bhith-spòltaidh, The ODIN. Air an $1,849.00 agad, gheibh tu inneal PCR, trì pipettean, bocsa electrophoresis, meidh, agus iomadh rud eile, acainn DIY CRISPR nam measg: a h-uile rud a dh’iarradh tu gus deuchainnean ginteil a dhèanamh ort fhèin, agus b’ e sin an dearbh rud a rinn stèidhiche an ODIN, Josiah Zayner, nuair a dh’in-steall e leigheas-gine ann am meadhan òraid a bha e a’ toirt seachad, ag amas air dubhadh-às myostatin a leanas gu fèithean nas motha, tha e an dòchas. Gu pearsanta, b’ fheàrr leam leigheas-gine a leanadh gu barrachd gineadh-leithe nam eanchainn. Dè umadsa?

Via an Guardian.

Air a phostadh ann an saibeirneatachd | Sgrìobh beachd

An Luingeas Dorcha air Fàire

Chan ann fada gus an tig STEALL III a-mach an clò, agus na lùib, a’ chaibideil as ùire bhon nobhail shreathaich agam, An Luingeas Dorcha air Fàire. Ù hù! Tha muinntir ChLÀR air duilleag ùr a chruthachadh dhan nobhail far am faighear fiosrachadh mu na caibideilean ri teachd, agus ’s ann air làrach STEALL fhèin as urrainn dhuibh eagran a trì a cheannach.

Cuideachd, is dòcha gu bheil sibh fhathast a’ lorg phreasantan no ag iarraidh rudeigin snog a cheannach dhut fhèin aig a’ bhliadhn’ ùir. Uil, dè a b’ fheàrr mar phreasant do leughadair Gàidhlig na sìnteas do STEALL! Cha chosg e ach £120 air sìnteas fad-bheatha, dà iris snasail a h-uile bliadhna gus an tig na sombaidhean air ar tòir, agus aig an aon àm, bhiodh sibh a’ cur taic chudromach ri iomairt STEALL. Tha e ìre-mhòr do-dhèanta iris a chumail a’ dol anns an latha an-diugh gun leughadairean gu leòr a’ toirt shìnteasan a-mach. Mar sin, carson nach ceannaich sibh sìnteas dhan a h-uile duine air an liosta agad!!

Air a phostadh ann an naidheachd | 1 bheachd

Oirthir Tìm

OirthirTim’S e leabhar àraid a th’ ann an Oirthir Tìm le Cailein MacCoinnich. Canar gur e uabhas os-nàdarra a th’ ann am mòran de na sgeulachdan anns a’ chruinneachadh, le draoidheachd agus an donas fhèin an lùib cuid. Agus tha cuid eile anns a’ chruinneachadh nach gabh seòrsachadh idir, mar “An t-Eilean” anns an tachair bodach ri daoine uamha bho linn na cloiche is e ag iasgach ann an lochan a-mach air a’ mhòintich. Ach chanar gur e ficsean-saidheans a th’ ann an co-dhiù ceithir no is dòcha còig dhe na sgeulachdan seo, ged is e seòrsa ficsean-saidheans annasach a th’ ann.

Anns “an Galair” nì dithis lighiche strì an aghaidh tinneas a chaidh a sgaoileadh dhan Talamh le coigrich à Alpha Centauri. Anns “an Long-Adhair” tachraidh  grunnan seann bhodach ri sgioba choigreach, an riochd coltach ri corran-ghritheach, a laigh an long-fhànais aca faisg air baile beag ann an Leòdhas. Ann an “Crìochan Farsaing”, siùbhlaidh ceathrar Thalmhach cho fada ris an reul-chrios, Andromada, ann an long-fhànas a tha air chomas “briseadh a-mach o chuimhrichean Tìm.” Agus anns “an Toradh Oillteil” nì dithis rannsaiche strì an aghaidh galar, fear a sgaoil coigrich a-rithist, ach an turas seo, creutairean à Andromada “le cinn mhòra anns an robh ceithir sùilean”.

Tha aon sgeulachd eile anns an leabhar, “Searmon a’ Bhodaich,” agus is dòcha gun canar gur e ficsean-saidheans a th’ ann cuideachd. ’S ann innte a tha seanair a’ mìneachadh dha oghaichean gur e aithris air Iùdhach a’ tachairt ri coigreach a th’ ann an Leabhar Eseceil anns an t-Seann Tiomnadh, beachd a nochd cuideachd ann an Chariots of the Gods? le Erich von Däniken. Ged nach e ficsean-saidheans ceart a th’ ann, is dòcha, chuir i nam cuimhne an seann phrògram às na seachadan, In Search of…, le Leonard Nimoy, anns an innseadh e dhuinn mu Niseag, Triantan Bhearmùda is annasan eile.

Tha na sgeulachdan seo àraid, agus chanainn gur e an smal as motha a th’ orra ’s nach eil an saidheans th’ annta daonnan ag obair. Bha mi a’ leughadh War of the Worlds le H. G. Wells o chionn ghreis, agus chuir e iongnadh orm cho cuimseach ’s a bha an saidheans agus an teicneòlas anns an nobhail sin, tè a chaidh a foillseachadh cho fada air ais ri 1898. Ach chan eil an saidheans anns na sgeulachdan ann an Oirthir Tìm air a dhealbhadh anns an aon doimhneachd idir, mar nach robh cus ùidh aig MacCoinnich ann an saidheans agus teicneòlas nuair a sgrìobh e iad.

Fhathast, tha rudeigin tarraingeach mu na sgeulachdan ficsean-saidheans aige, agus saoilidh mi gur e neo-chiontas a th’ ann. ’S ann air sàillibh ’s gu bheil an saidheans agus an teicneòlas annta cho cearbach, eu-domhainn, agus na caractaran annta cho sìmplidh, dìreach, a chuir iad fo gheasaibh mi. Tha Oirthir Tìm mar an t-inneal-tìm aig Wells, gar toirt air ais gu deireadh nan seasgadan, gu linn an fhànais, agus dhan dòchas neo-chiontach a bha bitheanta aig an àm sin. Agus tha sin na thlachd, saidheans cearbach ann no às.

Oirthir Tìm le Cailein T. MacCoinnich, Glaschu: Gairm, 1969.

Air a phostadh ann an FS Gàidhlig Tràth | 2 beachd(an)

Am Billeanamh Cù (td. 184)

gearr-gramar na gaidhligDè rinn sibhse thar saor-làithean a’ Mhòid? Innsidh mi dhuibh na rinn mise: leugh mi 300 duilleag dhen leabhar ghràmair ùr aig Richard Cox, Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig, agus chan eil mi deiseil fhathast. Abair leabhar! Tha feum mòr againn air ge-tà, agus tha mi an dòchas gum bi fèill mhòr air cuideachd, oir rinn Richard saothair na sgrìobhadh a tha doirbh a chreidsinn. Tha iomadh gràmar againn nan cuimse air cloinn-sgoileadh no air luchd-ionnsachaidh, ach b’ e seo a’ chiad ghràmar Gàidhlig iomlan a chaidh fhoillseachadh bhon a chuir George Calder an gràmar aigesan an clò ann an 1923. Mur eil sibh eòlach air an stoidhle aig Richard, tha e a’ toirt beagan ùine fàs cleachdte rithe. ’S e stoidhle theann a th’ ann, làn ghiorrachaidhean agus briathrachais theicnigich, ach tha Sanas Bhriathar coimhleanta aig toiseach an leabhar gur cuideachadh, agus tha an gràmar air fad ann an riochd chnàmhan a nì e uabhasach furasta fiosrachadh sònraichte a lorg. Chan eil beud air, agus saoileam gun cuir mi ri taobh an fhaclair aig Colin Mark e agus gun dèan mi rùrach ann a h-uile latha. B’ e an aon trioblaid a bhiodh an sin ’s gum feumainn fear eile a cheannach. Bidh mi ag iarraidh fear san oifis cho math ri fear aig an taigh, agus cha bu mhath leam a ghiùlan air ais agus air adhart nam phoca a h-uile madainn is feasgar; aig 450 duilleag, tha e cho tomadach ri tarbh!

Richard A. V. Cox (2017) Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig. Ceann Drochaid: Clann Tuirc.

Air a phostadh ann an corpas ficsean-saidheans | 4 beachd(an)